menu close menu

Legea nr 69/2000, legea educatiei fizice si sportului

Legea nr 69/2000, legea educatiei fizice si sportului

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 200 din 09/05/2000

Titlul I – Dispozitii generale
Art. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de
educatie fizica si sport in Romania.
(2) In sensul prezentei legi, prin educatie fizica si sport se intelege toate formele de
activitate fizica menite, printr-o participare organizata sau independenta, sa exprime sau
sa amelioreze conditia fizica si confortul spiritual, sa stabileasca relatii sociale civilizate si
sa conduca la obtinerea de rezultate in competitii de orice nivel.
(3) Termenii folositi in textul legii au semnificatia stabilita in anexa care face parte
integranta din prezenta lege
.
Art. 2
(1) Educatia fizica si sportul sunt activitati de interes national sprijinite de stat.
(2) Statul recunoaste si stimuleaza actiunile organizatorice si de promovare a educatiei
fizice si sportului, desfasurate de autoritatile administratiei publice si, dupa caz, de
organismele neguvernamentale de profil in invatamant, in structuri ale apararii nationale,
ordinii publice, sigurantei nationale, in sanatate, in societati comerciale, precum si in alte
sectoare ale vietii sociale, potrivit reglementarilor legale.
(3) Educatia fizica si sportul cuprind urmatoarele activitati: educatia fizica, sportul scolar si
universitar, sportul pentru toti, sportul de performanta, exercitiile fizice practicate cu scop
de intretinere, profilactic sau terapeutic.
(4) Statul garanteaza exercitarea functiilor sectorului public si ale sectorului particular in
domeniile educatiei fizice si sportului, in conformitate cu principiile colaborarii responsabile
dintre toti factorii interesati.
(5) Practicarea educatiei fizice si sportului este un drept al persoanei, fara nici o
discriminare, garantat de stat. Exercitarea acestui drept este libera si voluntara si se
realizeaza independent sau in cadrul structurilor sportive asociative.
(6) Statul recunoaste si garanteaza persoanei fizice si juridice dreptul la libera asociere in
scopul constituirii structurilor sportive.
Art. 3
(1) Autoritatile administratiei publice, unitatile si institutiile de invatamant, institutiile
sportive, precum si organismele neguvernamentale de profil au obligatia sa sprijine sportul
pentru toti si sportul de performanta si sa asigure conditiile organizatorice si materiale de
practicare a educatiei fizice si sportului in comunitatile locale.
(2) Autoritatile administratiei publice si institutiile prevazute la alin. (1) au obligatia sa
asigure, cu prioritate, copiilor de varsta prescolara, tinerilor si persoanelor in varsta conditii
pentru practicarea exercitiului fizic, in vederea integrarii sociale.
(3) Autoritatile administratiei publice au obligatia sa asigure conditii pentru practicarea
educatiei fizice si sportului de catre persoane cu handicap fizic, senzorial, psihic si mixt, in
scopul dezvoltarii personalitatii lor si integrarii in societate, precum si mijloacele care sa
permita sportivilor cu handicap participarea la competitii nationale si internationale
destinate lor.
Titlul II – Organizarea educatiei fizice si sportului
Capitolul 1 – Educatia fizica si sportul scolar si universitar
Art. 4
Ministerul Educatiei si Cercetarii organizeaza activitatea de educatie fizica si practicarea
sportului in invatamantul preuniversitar si universitar.
Art. 5
Educatia fizica scolara este disciplina obligatorie, prevazuta in planurile de invatamant cu
un numar de ore diferentiat, conform curriculumului stabilit de comun acord intre Agentia
Nationala pentru Sport si Ministerul Educatiei si Cercetarii.
Art. 6
(1) Activitatea sportiva din unitatile si institutiile de invatamant se organizeaza in cadrul
asociatiilor sportive scolare si universitare.
(2) Asociatiile sportive scolare si universitare sunt structuri sportive infiintate in conditiile
prezentei legi, a caror activitate este coordonata de Federatia Sportului Scolar si
Universitar, respectiv de Federatia Sportului Universitar.
(3) Federatia Sportului Scolar si Federatia Sportului Universitar, infiintata in conditiile legii,
au urmatoarele atributii:
a) promovarea valentelor educative ale sportului;
b) initierea si organizarea de programe si actiuni de atragere a elevilor si studentilor la
practicarea sportului;
c) coordonarea competitiilor sportive desfasurate in unitatile si institutiile de invatamant,
organizate de asociatiile sportive scolare si universitare;
d) sprijinirea sau organizarea, dupa caz, a competitiilor locale, zonale si nationale ale
reprezentativelor unitatilor si institutiilor de invatamant;
e) detinerea competentei exclusive pentru reprezentarea tarii la competitiile oficiale
organizate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar si universitar.
(4) Organizarea si functionarea Federatiei Sportului Scolar si Federatiei Sportului
Universitar se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru
Sport si de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(5) Finantarea Federatiei Sportului Scolar, respectiv Federatiei Sportului Universitar se
face prin alocatii de la bugetul de stat, pe baza de programe, precum si prin venituri
extrabugetare. Pentru sustinerea programelor de reprezentare la competitiile
internationale oficiale, desfasurate sub egida federatiilor internationale ale sportului scolar
si sportului universitar, Federatia Sportului Scolar si respectiv Federatia Sportului
Universitar pot beneficia, cu prioritate, de alocatii guvernamentale.
(6) Participarea la sistemul competitional pentru elevii si studentii din unitatile si institutiile
de invatamant se face exclusiv pe baza legitimatiei scolare/de student si a avizului medical
la zi.
(7) Pentru elevii cu aptitudini sportive se pot organiza, in conditiile legii, clase, scoli si licee
cu program sportiv, precum si cluburi sportive scolare.
(8) Toate unitatile de invatamant, de stat sau particulare, existente sau nou-infiintate, au
obligatia sa dispuna sau sa aiba acces la bazele si instalatiile sportive, pentru a permite
desfasurarea lectiilor de educatie fizica si practicarea sportului cu elevii si studentii.
(9) Bazele si instalatiile sportive proprii pot fi puse la dispozitie, gratuit sau cu plata,
comunitatilor locale, persoanelor fizice sau juridice interesate, cu obligatia respectarii
desfasurarii normale a programelor si activitatilor de invatamant si ale cluburilor sportive
scolare si universitare.
(10) Sportul de performanta pentru elevi si studenti se organizeaza, de regula, in cadrul
cluburilor sportive scolare si universitare. Elevii si studentii pot practica sportul de
performanta si in alte cluburi sportive.
Capitolul 2 – Educatia fizica militara si profesionala
Art. 7
Educatia fizica militara este disciplina obligatorie, prevazuta in planul de instructie si
invatamant. Ea se desfasoara sistematic si continuu, pe intreaga perioada a saptamanii, a
procesului de instructie si invatamant, in limita a cel putin 3 ore saptamanal, fiind condusa
de cadre militare sau civile de specialitate.
Art. 8
Educatia fizica profesionala se organizeaza in domeniile de activitate care implica diferite
forme de practicare a exercitiilor fizice, in scopul dezvoltarii si mentinerii unei bune conditii
fizice. Educatia fizica profesionala este reglementata prin acte normative elaborate pentru
domeniile interesate.
Art. 9
Exercitiile fizice practicate cu scop profilactic sau terapeutic se structureaza diferentiat pe
domenii, in functie de alte obiective urmarite, in afara celor specifice educatiei fizice si
sportului. Ele pot fi de intretinere ori pentru tratamentul unor maladii sau corective.
Capitolul 3 – Sportul pentru toti
Art. 10
(1) Sportul pentru toti reprezinta un complex de activitati bazate pe practicarea libera a
exercitiului fizic intr-un mediu curat si sigur, individual sau in grup, organizat ori
independent.
(2) Sportul pentru toti este sprijinit de stat, de organizatii neguvernamentale si de structuri
ale administratiei locale, in vederea mentinerii sanatatii, a recrearii si socializarii
cetatenilor.
(3) Pentru coordonarea aplicarii Programului national <> se constituie Comitetul
activitatilor fizice sportive pentru sanatate, educatie si recreare, organism consultativ in
cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, a carui organizare, functionare si componenta se
stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Art. 11
(1) Finantarea programului national <> se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul
de stat si din fonduri de la bugetele locale.
(2) Mijloacele financiare necesare pentru sustinerea subprogramelor derulate de Federatia
Sportiva Nationala <> se asigura din fonduri prevazute distinct in bugetul de stat.
(3) Subprogramele propuse de celelalte institutii, care sunt aprobate anual de Comitetul
Activitatilor Fizice Sportive pentru Sanatate, Educatie si Recreere, sunt finantate de la
bugetele locale, din fonduri primite de la organismele internationale, din sponsorizari,
donatii si legate, precum si din fonduri ale bugetului de stat, care vor fi prevazute cu
destinatia pentru activitatea sportiva si de tineret.”
Capitolul 4 – Sportul de performanta
Art. 12
(1) Sportul de performanta constituie un factor esential pentru dezvoltarea sportiva pe plan
national, indeplinind o importanta functie reprezentativa pentru Romania in competitiile
sportive oficiale cu caracter international.
(2) Organele administratiei publice centrale cu atributii in sport si autoritatile administratiei
publice locale asigura mijloacele necesare pentru pregatirea sportivilor de performanta,
acordarea sprijinului stiintific si medical necesar, precum si pentru incadrarea lor in
sistemul de educatie si deplina integrare sociala si profesionala.
(3) Pe timpul satisfacerii stagiului militar organele administratiei publice centrale de
specialitate asigura sportivilor de performanta conditii pentru continuarea pregatirii,
precum si pentru participarea la concursurile sportive interne si internationale.
Art. 13
(1) Prin sportul de performanta se urmareste valorificarea aptitudinilor individului intr-un
sistem organizat de selectie, pregatire si competitie, avand ca scop ameliorarea
rezultatelor sportive, realizarea de recorduri si obtinerea victoriei.
(2) Sportivii de performanta sunt persoanele care practica sistematic si organizat sportul si
participa in competitii cu scopul de a obtine victoria asupra partenerului, pentru
autodepasire sau record.
(3) Pentru a participa la competitiile sportive oficiale locale sau nationale un sportiv de
performanta trebuie sa fie legitimat la un club sportiv.
(4) Evidenta legitimarii si transferarea sportivilor sunt in competenta federatiilor sportive
nationale, a ligilor profesioniste si a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe
ramuri de sport, potrivit statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale.
(5) Sistemul competitiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat si organizat de
federatiile sportive nationale, potrivit statutelor si regulamentelor acestora.
Art. 14
(1) Sportivii de performanta pot fi amatori si profesionisti, conform prevederilor cuprinse in
statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale si internationale, in conditiile legii.
(2) Sportivii amatori sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, nu au relatii
contractuale de munca cu cluburile sportive la care sunt legitimati.
(3) Sportivii profesionisti sunt cei care, pentru practicarea sportului respectiv, incheie, in
conditiile legii, cu cluburile sportive la care sunt legitimati un contract individual de munca
pe durata determinata si care obtin licenta de sportiv profesionist.
(4) Ramurile de sport, precum si conditiile de practicare a sportului profesionist se
stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Agentia Nationala pentru Sport, la
propunerea federatiilor sportive nationale.
Art. 15
(1) Autoritatile administratiei publice centrale si locale pot sprijini pregatirea sportiva,
integrarea in sistemul de invatamant, integrarea sociala si profesionala a sportivilor de
performanta, dupa caz, pe intreaga perioada a carierei sportive.
(2) In sensul prevederilor alin. (1), unitatile sau institutiile de invatamant asigura, dupa caz,
pentru sportivii de performanta scutiri de frecventa, sesiuni de examene deschise si
conditii de inscriere in invatamantul universitar, potrivit legii.
Art. 16
Criteriile de clasificare a sportivilor de performanta se stabilesc prin regulamente elaborate
de federatiile sportive nationale.
Titlul III – Structurile administratiei pentru sport
Capitolul 1 – Agentia Nationala pentru Sport
Art. 17
(1) Agentia Nationala pentru Sport este organul administratiei publice centrale de
specialitate care coordoneaza activitatea din domeniul educatiei fizice si sportului, cu
exceptia cazurilor prevazute de prezenta lege.
(2) Fac exceptie de la prevederile alineatului precedent:
a) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile si institutiile de invatamant, care se
organizeaza cu respectarea prevederilor art. 4 – 6 si a celorlalte prevederi legale in
vigoare;
b) activitatea de educatie fizica si sport din unitatile militare si de invatamant militar, care
se organizeaza cu respectarea prevederilor art. 7 si a celorlalte prevederi legale in
vigoare.
Art. 18
(1) Agentia Nationala pentru Sport se organizeaza si functioneaza potrivit legii si are
urmatoarele atributii principale in domeniul sportului:
a) elaboreaza si sustine strategia generala a organizarii si dezvoltarii activitatii sportive si
reprezinta interesele statului in raport cu federatiile de specialitate;
b) initiaza, elaboreaza si avizeaza, dupa caz, proiecte de acte normative in domeniul
educatiei fizice si sportului;
c) elaboreaza normele generale de folosire a mijloacelor materiale aflate in administrarea
sa si a mijloacelor financiare pentru activitatea sportiva, care provin din alocatii de la
bugetul de stat;
d) conlucreaza cu ministerele si cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si
locale, cu institutiile de cercetare si cu unitatile de invatamant si sanitare de specialitate
pentru organizarea si dezvoltarea educatiei fizice si sportului;
e) conlucreaza cu Comitetul Olimpic Roman in finantarea si derularea programelor privind
pregatirea si participarea sportivilor romani la Jocurile Olimpice, precum si pentru
promovarea valentelor educative ale olimpismului;
f) administreaza patrimoniul din domeniul public si domeniul privat al statului, incredintat
Agentiei Nationale pentru Sport;
g) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul public sau privat al
statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care au apartinut
domeniului public si au intrat in circuitul privat dupa 1989; g’) supravegheaza mentinerea
destinatiei bazelor si/sau instalatiilor sportive care au apartinut domeniului public sau privat
al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale si care, ulterior, au fost dobandite ca
active patrimoniale destinate activitatii sportive sau vandute catre societatile comerciale.
h) propune structura anuala a alocatiilor de la bugetul de stat;
i) repartizeaza bugetul activitatii sportive, constituit potrivit prezentei legi, pentru:
 activitatea proprie si cea a unitatilor din subordinea sa;
 federatiile sportive nationale, in baza contractelor de finantare a programelor sportive
ale acestora;
 premierea performantelor deosebite obtinute la competitiile sportive internationale
oficiale;
j) autorizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale de
profil si la alte foruri continentale sau mondiale, precum si afilierea altor organizatii cu profil
sportiv la forurile internationale de specialitate;
k) supravegheaza si controleaza respectarea de catre structurile sportive a dispozitiilor
legale in vigoare si a prevederilor cuprinse in statutele si in actele de constituire a
acestora;
l) organizeaza sau sprijina, potrivit legii, formarea, pregatirea profesionala si
perfectionarea specialistilor din domeniul sportului, conlucrand in acest scop cu institutiile
si cu organismele de specialitate din tara si din strainatate;
m) elaboreaza si aduce la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice
locale, planurile de construire si de modernizare a bazelor si instalatiilor sportive, in
vederea dezvoltarii sportului de performanta de interes national si international; avizeaza
normativele tehnice in materie de baze si instalatii sportive;
n) recunoaste sau revoca, in sensul prezentei legi, existenta unei structuri sportive prin
inscrierea, respectiv radierea acesteia din Registrul sportiv;
o) avizeaza constituirea structurilor sportive, inclusiv inscrierea ca persoane juridice a
cluburilor sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni,
respectiv retrage avizul de functionare a acestora;
p) elaboreaza criteriile de acordare si atribuie distinctiile si titlurile sportive, altele decat
cele stabilite prin lege;
q) sprijina organizarea si promovarea cercetarii stiintifice si asistentei medicale in domeniul
sportiv;
r) autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si
regionale si participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale si europene
organizate in strainatate, precum si la campionatele regionale;
s) promoveaza masurile de prevenire, control si reprimare a folosirii substantelor interzise
si a metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica
a sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor;
s) adopta masuri pentru prevenirea si combaterea violentei la manifestarile sportive;
t) reprezinta interesele statului in diferite organe si organisme sportive internationale;
negociaza si incheie acorduri, intelegeri, protocoale si alte documente de colaborare in
domeniul sportului cu organisme de specialitate din alte tari, pe baza prevederilor legale in
vigoare;
t) colaboreaza cu celelalte organe ale administratiei publice centrale cu atributii in
domeniul sportului, pentru sustinerea sportului pentru toti si de performanta, asigurarea
unei eficiente sporite pe linia supravegherii si controlului, exercitarii autoritatii disciplinare,
formarii si perfectionarii specialistilor din domeniul sportului, pentru corelarea finantarii
activitatii sportive, prevenirea violentei in sport si combaterea dopajului.
(2) Agentia Nationala pentru Sport poate indeplini si alte atributii prevazute in actele
normative in vigoare.
Capitolul 2 – Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
Art. 19
(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt servicii publice
descentralizate ale Agentiei Nationale pentru Sport, cu personalitate juridica.
(2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sunt finantate de la
bugetul de stat si din venituri extrabugetare.
(3) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, colaboreaza cu
autoritatile administratiei publice locale pentru organizarea si promovarea activitatilor
sportive.
(4) Organizarea, functionarea si atributiile directiilor pentru sport judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, se stabilesc prin regulament elaborat de Agentia Nationala pentru
Sport.
Art. 20
(1) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, au urmatoarele
atributii principale in domeniul sportului:
a) tin evidenta structurilor sportive fara personalitate juridica din judet, prin inscrierea
acestora in Registrul sportiv;
b) finanteaza, pe baza de contract, programele sportive ale asociatiilor judetene si ale
municipiului Bucuresti pe ramuri de sport si ale cluburilor sportive de drept privat, aflate in
raza administrativ-teritoriala respectiva, in limita sumei prevazute in bugetul de venituri si
cheltuieli cu aceasta destinatie;
c) colaboreaza cu consiliile locale in scopul utilizarii eficiente a sumelor acordate de la
bugetele locale pentru activitatea sportiva de performanta in teritoriu;
d) elaboreaza si aduc la indeplinire, in colaborare cu autoritatile administratiei publice
locale, planurile de construire si de imbunatatire a bazelor si instalatiilor sportive, in
vederea dezvoltarii sportului in general si a sportului de performanta in teritoriu; finanteaza
unele programe speciale pentru sportivi, sectii sau echipe din raza administrativ-teritoriala;
e) colaboreaza cu inspectoratele scolare, unitatile de invatamant si cu institutiile de
invatamant superior pentru organizarea si dezvoltarea sportului scolar si universitar,
precum si pentru formarea si perfectionarea pregatirii profesionale a instructorilor sportivi;
f) initiaza masurile necesare pentru prevenirea violentei la manifestarile sportive
organizate in raza lor teritoriala, precum si a dopajului in sport;
g) sprijina cu mijloace materiale si financiare practicarea sportului pentru toti;
h) indruma si controleaza din punct de vedere tehnico-metodic si de specialitate structurile
sportive din judet. i) supravegheaza mentinerea destinatiei bazelor sportive din domeniul
public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a celor care
au apartinut domeniului public si au intrat in circuitul privat.
(2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, indeplinesc si alte
atributii stabilite prin regulamentele aprobate de Agentia Nationala pentru Sport si prin acte
normative specifice domeniului lor de activitate.
Capitolul 3 – Comitetul Olimpic Roman
Art. 20’1
(1) Comitetul Olimpic Roman este o asociatie de interes national care se organizeaza si
functioneaza in baza statutului propriu, elaborat in conformitate cu prevederile Chartei
Olimpice si ale prezentei legi.
(2) Comitetul Olimpic Roman este persoana juridica de drept privat, de utilitate publica,
autonoma, nonprofit, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ.
(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.
(4) Comitetul Olimpic Roman detine competenta exclusiva pentru reprezentarea tarii la
Jocurile Olimpice si la celelalte programe organizate sub egida Comitetului International
Olimpic sau a asociatiilor olimpice continentale. Comitetul Olimpic Roman este unicul
detinator pe teritoriul Romaniei al drepturilor de folosire a insemnelor si a tuturor
simbolurilor olimpice specificate in statutul propriu, in Charta Olimpica si in alte documente
normative ale miscarii olimpice.
(5) Persoanele fizice sau juridice de pe teritoriul Romaniei nu pot folosi insemnele
Comitetului International Olimpic, insemnele si emblema Comitetului Olimpic Roman si
alte drepturi de proprietate intelectuala olimpice decat cu acordul Comitetului Olimpic
Roman.
(6) Comitetul Olimpic Roman organizeaza si coordoneaza activitatea Academiei Olimpice
Romane, unitate aflata in subordinea sa, fara personalitate juridica, cu atributii in
dezvoltarea si promovarea principiilor fundamentale ale olimpismului.
Art. 20’2
(1) Pentru realizarea obiectului sau de activitate, Comitetul Olimpic Roman colaboreaza cu
institutii guvernamentale si neguvernamentale, asociatii si organizatii de drept public sau
privat.
(2) Comitetul Olimpic Roman sustine financiar, pe baza de contracte de finantare,
activitatea centrelor nationale de pregatire a juniorilor. Federatiile sportive nationale
conduc, organizeaza si coordoneaza activitatea acestor centre. Agentia Nationala pentru
Sport, Ministerul Educatiei si Cercetarii, autoritatile administratiei publice centrale si locale
colaboreaza si sprijina activitatea centrelor olimpice nationale de pregatire a juniorilor.
(3) Sursele de finantare ale Comitetului Olimpic Roman pot fi:
a) sume de la bugetul de stat;
b) venituri proprii;
c) alte surse.
(4) Nivelul alocatiilor bugetare, precum si categoriile de cheltuieli ce urmeaza a fi finantate
din acestea se aproba prin legile bugetare anuale.
(5) Comitetul Olimpic Roman poate beneficia cu prioritate de sprijin financiar
guvernamental pentru indeplinirea programelor olimpice.
(6) Comitetul Olimpic Roman poate detine in proprietate, concesiune sau folosinta imobile,
baze si instalatii sportive de interes national.
(7) Actiunile in justitie pentru valorificarea drepturilor de orice natura ale Comitetului
Olimpic Roman sunt scutite de taxa de timbru.
Titlul IV – Structurile sportive
Capitolul 1 – Dispozitii generale
Art. 21
(1) In sensul prezentei legi, sunt considerate structuri sportive:
a) asociatiile sportive;
b) cluburile sportive, inclusiv cele organizate ca societati comerciale, unitatile de
invatamant cu program sau profil sportiv, palatele si cluburile copiilor si elevilor;
c) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport;
d) ligile profesioniste;
e) federatiile sportive nationale;
f) Automobil Clubul Roman, pentru activitatea de automobilism sportiv si karting sportiv;
g) alte organizatii sportive nationale.
(2) Dreptul la libera asociere, in scopul constituirii unei structuri sportive, este un drept al
persoanei fizice sau juridice.
(3) Agentia Nationala pentru Sport organizeaza, in conditiile stabilite prin prezenta lege,
evidenta structurilor sportive prin Registrul sportiv, atribuind fiecarei structuri inscrise un
numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva.
Art. 22
(1) In sensul prezentei legi, structurile sportive sunt asociatii de drept privat, sau institutii
de drept public, constituite sau infiintate, dupa caz, in scopul organizarii si administrarii
unei activitati sportive si care au drept obiectiv promovarea uneia sau mai multor discipline
sportive, practicarea acestora de catre membrii lor si participarea la activitatile si
competitiile sportive.
(2) Pentru scopurile si in conditiile stabilite prin lege pot functiona cluburi sportive,
persoane juridice de drept public organizate in subordinea organelor administratiei publice
centrale sau locale.
Art. 23
Toate structurile sportive, indiferent de scopul lor specific si de forma juridica, se inscriu in
Registrul sportiv. Procedurile de inregistrare si de atribuire a Certificatului de identitate
sportiva si a numarului de identificare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi.
Art. 24
(1) Recunoasterea unei structuri sportive, in sensul prezentei legi, se dovedeste prin
Certificatul de identitate sportiva, eliberat in conditiile prezentei legi.
(2) Structurile sportive oficial recunoscute se pot afilia dupa cum urmeaza:
a) la asociatiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, constituite
potrivit prevederilor art. 34, pentru participarea la competitiile oficiale locale;
b) la federatia sportiva nationala corespunzatoare, constituita potrivit prevederilor art. 35 –
41, pentru participarea la competitiile oficiale nationale sau internationale.
Capitolul 2 – Asociatiile sportive
Art. 25
(1) Asociatiile sportive sunt structuri sportive fara personalitate juridica. Asociatiile sportive
fara personalitate juridica se pot constitui ca societati civile particulare, potrivit legislatiei in
vigoare. Constituirea unei asociatii sportive fara personalitate juridica da dreptul acesteia
la obtinerea unui certificat de identitate sportiva, precum si la afilierea la asociatia
judeteana, pe ramura de sport corespunzatoare, in vederea participarii la competitiile
sportive oficiale locale.
(2) Asociatii sportive se pot constitui si in cadrul institutiilor publice sau private, ca unitati
fara personalitate juridica.
(3) In cadrul institutiilor publice sau private se poate constitui o singura asociatie sportiva
ca unitate fara personalitate juridica.
Capitolul 3 – Cluburi sportive
Art. 26
(1) Cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridica, constituite in conditiile
legii.
(2) Cluburile sportive pot fi:
a) persoane juridice de drept privat, structuri fara scop lucrativ sau societati comerciale
sportive pe actiuni;
b) persoane juridice de drept public.
Art. 27
Cluburile sportive de drept privat, fara scop lucrativ, sunt persoane juridice nonprofit,
constituite, in conditiile legii, ca structuri mono- sau polisportive.
Art. 28
(1) Cluburile sportive de drept privat au regim propriu de administrare si de gestionare a
bugetului si a patrimoniului, aprobat de adunarile generale ale acestora, in conditiile legii.
(2) Cluburile sportive se supun in fiecare an verificarilor financiare, potrivit legii.
(3) Pentru instrainarea bazelor sportive realizate pe terenuri concesionate in scopuri
exclusiv sportive sau pentru schimbarea destinatiei acestora este necesar acordul Agentiei
Nationale pentru Sport. Alineatul (4) Abrogat de LEGEA Nr. 472 pentru modificarea si
completarea LEGII nr. 69/2000 PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 1062 din 16
noiembrie 2004
(5) Dizolvarea unui club sportiv de drept privat se face in conditiile legii.
(6) Cluburile sportive, indiferent de forma de organizare prevazuta de prezenta lege, vor
respecta prevederile specifice din normele si regulamentele federatiilor nationale si, dupa
caz, ale ligilor profesioniste din ramura de sport respectiva.
Art. 29
(1) Cluburile sportive de drept public sunt persoane juridice, infiintate ca institutii publice in
subordinea organelor administratiei de stat, si au drept obiect de activitate performanta,
selectia, pregatirea si participarea la competitii interne si internationale.
(2) Cluburile sportive de drept public mono- sau polisportive se organizeaza si
functioneaza dupa regulamente proprii, elaborate conform legii.
Art. 30
Cluburile sportive de drept public pot primi spre administrare sau in folosinta gratuita
imobilele care deservesc activitatea sportiva, baze si instalatii sportive. Bazele si
instalatiile sportive primite spre administrare si folosinta sunt considerate patrimoniu
sportiv si nu isi vor schimba destinatia sportiva fara aprobarea Agentiei Nationale pentru
Sport.
Art. 31
(1) Cluburile sportive profesioniste sunt structuri sportive organizate ca asociatii fara scop
patrimonial sau societati comerciale sportive pe actiuni, care au obtinut licenta din partea
federatiei sportive nationale, emisa in conformitate cu statutele si regulamentele
federatiilor internationale pe ramura de sport. (2) Cluburile sportive profesioniste se
organizeaza numai pentru o singura disciplina sportiva.
(3) Cluburilor sportive profesioniste, organizate ca asociatii fara scop patrimonial, li se
aplica regimul juridic al acestui tip de asociatii, iar cluburilor sportive profesioniste,
organizate ca societati sportive comerciale pe actiuni, li se aplica regimul juridic al
societatilor comerciale, cu particularitatile din prezenta lege. Alineatul (4) Abrogat de
LEGEA Nr. 472/2004 pentru modificarea si completarea LEGII nr. 69/2000
Art. 32
(1) Capitalul social initial al cluburilor sportive profesioniste se constituie in conditiile legii.
Alineatele (2) si (3) Abrogate de LEGEA Nr. 472/2004 pentru modificarea si completarea
LEGII nr. 69/2000
(4) Reorganizarea cluburilor sportive se face potrivit regulamentului de aplicare a prezentei
legi.
Art. 33
Instrainarea bazelor sportive sau a instalatiilor destinate practicarii sportului, aflate in
proprietatea societatii comerciale sportive pe actiuni, se face in conditiile legii, fara
schimbarea destinatiei sportive.
Capitolul 4 – Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport
Art. 34
(1) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti sunt persoane juridice de drept privat,
avand drept scop organizarea activitatii in ramura de sport respectiva, la nivelul judetului,
sau al municipiului Bucuresti, cu respectarea statutelor si regulamentelor federatiilor
sportive nationale.
(2) Asociatiile judetene „Sportul pentru toti” si „Sportul pentru persoanele cu handicap” se
constituie prin asocierea persoanelor fizice si juridice cu activitate in aceste domenii din
fiecare judet.
(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii, ca organizatie-asociatie fara
scop lucrativ.
(4) Asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport sunt constituite din
sectiile asociatiilor si cluburilor sportive cuprinse in sistemul competitional judetean, afiliate
si recunoscute de acestea.
(5) Obiectivele, drepturile si indatoririle asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti pe
ramuri de sport decurg din statutele si regulamentele federatiilor sportive nationale
corespunzatoare, precum si din puterea delegata de catre acestea.
(6) La nivelul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti, se poate constitui, pentru o
ramura de sport, o singura asociatie judeteana.
(7) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, recunosc si sprijina
asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti pe ramuri de sport, care functioneaza in
raza lor teritoriala.
Capitolul 5 – Federatiile sportive nationale
Art. 35
(1) Federatiile sportive nationale sunt structuri sportive de interes national, constituite prin
asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri
de sport.
(2) Potrivit prezentei legi federatiile sportive nationale sunt persoane juridice de drept
privat, de utilitate publica, autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.
(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.
Art. 36
(1) Federatiile sportive nationale se vor constitui numai cu avizul expres al Agentiei
Nationale pentru Sport.
(2) Pentru o ramura de sport se poate constitui, in conditiile legii, o singura federatie
sportiva nationala.
(3) Prin exceptie, se pot constitui Federatia sportiva nationala „Sportul pentru toti” si
Federatia sportiva nationala „Sportul pentru persoanele cu handicap”, ca persoane juridice
de drept privat, de utilitate publica, avand ca membri persoane fizice si juridice cu
activitate specifica in domeniu.
(4) Modificarea statutelor sau a actelor constitutive ale federatiilor sportive nationale este
supusa procedurilor prevazute de lege, dupa ce s-a obtinut avizul expres al Agentiei
Nationale pentru Sport.
(5) Federatiile sportive nationale se organizeaza si functioneaza in baza statutului propriu
elaborat in conformitate cu prevederile prezentei legi si cu statutele federatiilor
internationale corespondente.
(6) Infiintarea federatiilor sportive nationale sau modificarea statutelor si a actelor
constitutive ale acestora, fara respectarea dispozitiilor alin. (1) si (4), este nula de drept.
Art. 37
(1) Federatiile sportive nationale au urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza strategia nationala de dezvoltare a ramurii de sport si controleaza aplicarea
acesteia de catre membrii afiliati;
b) organizeaza, conduc, controleaza, controleaza si supravegheaza activitatile si
competitiile sportive oficiale la nivel national, in baza statutelor si regulamentelor adoptate;
c) organizeaza si coordoneaza intreaga activitate a arbitrilor pe ramuri de sport, privind
formarea, perfectionarea continua, clasificarea si promovarea acestora, pe baza unui
regulament propriu de functionare;
d) elaboreaza si realizeaza planurile de pregatire si de participare a sportivilor de
performanta romani din cadrul reprezentativelor nationale la competitiile internationale;
e) exercita puterea disciplinara in termenii prevazuti de prezenta lege si potrivit statutelor
si regulamentelor proprii;
f) organizeaza sau tuteleaza competitiile oficiale cu caracter international care au loc pe
teritoriul Romaniei, cu avizul Agentiei Nationale pentru Sport;
g) colaboreaza cu Agentia Nationala pentru Sport, cu Ministerul Educatiei, Cercetarii si
Tineretului si/sau cu institutiile din structurile acestora pentru formarea si perfectionarea
specialistilor din domeniul sportului;
h) promoveaza masurile de prevenire si control al folosirii substantelor interzise si al
metodelor neregulamentare, destinate sa mareasca in mod artificial capacitatea fizica a
sportivilor sau sa modifice rezultatele competitiilor organizate direct la nivel national, in
concordanta cu reglementarile federatiilor internationale, ale Comitetului International
Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping. Orice alte masuri ce contravin reglementarilor
mai sus mentionate sunt nule de drept.
i) intreprind masuri pentru prevenirea si combaterea violentei, precum si pentru
promovarea spiritului de fair-play si a tolerantei in activitatea sportiva.
(2) Federatiile sportive nationale asigura reprezentarea Romaniei in competitiile sportive si
in organismele internationale la care sunt afiliate.
Art. 38
(1) Federatiile sportive nationale se inscriu in Registrul sportiv, pentru obtinerea nivel
national;Certificatului de identitate sportiva.
(2) Federatiile sportive nationale se pot afilia la federatiile sportive internationale, la alte
foruri europene sau mondiale, pe baza avizului dat de Agentia Nationala pentru Sport.
Art. 39
(1) Federatiile sportive nationale au organisme proprii de administrare si gestionare a
bugetului si patrimoniului, constituite conform legii, precum si propriilor statute si
regulamente.
(2) Federatiile sportive nationale se supun verificarilor financiare, potrivit legii si statutelor
proprii.
(3) Federatiile sportive nationale dispun de bunurile aflate in proprietatea lor, pot incheia
contracte de imprumut si pot elibera titluri de credit, cu conditia ca aceste acte juridice sa
fie incheiate pentru realizarea obiectului de activitate.
(4) Federatiile sportive nationale pot greva sau instraina bunurile mobile sau imobile,
finantate total sau partial din fonduri publice, prin programe, sau pot schimba destinatia
acestora numai cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Sport.
Art. 40
In cazul dizolvarii unei federatii sportive nationale lichidarea patrimoniului se face potrivit
dispozitiilor legale in vigoare.
Art. 41
Federatia sportiva nationala „Sportul pentru toti” si Federatia sportiva nationala „Sportul
pentru persoanele cu handicap” beneficiaza de drepturile si de obligatiile federatiilor
sportive nationale si isi desfasoara activitatea pe baza de programe nationale, finantate
prioritar de Guvern.
Capitolul 6 – Ligile profesioniste
Art. 42
(1) Ligile profesioniste sunt structuri sportive constituite prin asocierea cluburilor sportive
profesioniste pe ramuri de sport.
(2) Potrivit prezentei legi ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat,
autonome, neguvernamentale, apolitice si fara scop lucrativ.
(3) Dobandirea personalitatii juridice se face in conditiile legii.
(4) Ligile profesioniste, ca structuri sportive subordonate federatiilor sportive nationale, isi
desfasoara activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii.
(5) Statutele ligilor profesioniste se aproba de adunarile generale si se avizeaza in mod
obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Agentia Nationala pentru Sport.
(6) Infiintarea ligilor profesioniste ca structuri sportive si dobandirea personalitatii juridice
se fac in conditiile legii, in baza acordului federatiei sportive nationale corespunzatoare si a
avizului obligatoriu al Agentiei Nationale pentru Sport.
(7) Pentru o ramura de sport se poate constitui o singura liga nationala profesionista. Prin
exceptie, se pot infiinta ligi profesioniste, pe niveluri competitionale, in cadrul aceleiasi
ramuri de sport.
(8) Infiintarea de ligi profesioniste sau modificarea statutelor si a actelor constitutive ale
acestora, fara respectarea prevederilor alineatelor precedente, este nula de drept.
(9) Ligile profesioniste au urmatoarele atributii:
a) organizeaza competitia oficiala profesionista in ramura de sport respectiva si la nivelul
stabilit de federatia sportiva nationala;
b) controleaza si exercita puterea disciplinara asupra membrilor, in limitele stabilite de
prezenta lege si de federatia sportiva nationala corespunzatoare;
c) negociaza si incheie contractele colective de munca, conform legii;
d) alte atributii acordate de federatiile sportive nationale corespunzatoare, in sensul lit. a).
Art. 43, 44
Abrogate de LEGEA Nr. 472/2004 pentru modificarea si completarea LEGII nr. 69/2000
Art. 45
(1) Structurile sportive detin exclusivitatea:
a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statica si in miscare a sportivilor lor in
echipament de concurs si de reprezentare, cand participa la competitii in numele
respectivei structuri;
b) dreptului de folosinta asupra siglei/emblemei proprii, precum si asupra denumirii
competitiei pe care o organizeaza;
c) drepturilor de reclama, publicitate si de transmisie radio si televiziune la competitiile pe
care le organizeaza sau la care participa, dupa caz. Alineatul (2) Abrogat de LEGEA Nr.
472/2004 pentru modificarea si completarea LEGII nr. 69/2000
Art. 45’1
Drepturile prevazute la art. 45 alin. (1) pot fi cesionate, cu exceptia drepturilor federative
ale sportivilor, care pot fi cesionate exclusiv la o alta structura sportiva.
Titlul V – Autoritatea disciplinara
Art. 46
(1) Autoritatea disciplinara in sport se exercita deplin si legitim potrivit:
a) competentelor date de lege pentru exercitarea dreptului de supraveghere si control al
structurilor sportive de catre organul administratiei publice centrale de specialitate pentru
sport;
b) statutelor si regulamentelor federatiilor sportive nationale, asociatiilor judetene si ale
municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligilor profesioniste si Comitetului Olimpic
Roman.
(2) Puterea disciplinara da titularilor legitimi, enumerati la alin. (1) lit. b), facultatea de a
investiga si, dupa caz, de a sanctiona persoanele si institutiile in culpa.
Art. 47
Modalitatea de exercitare a autoritatii disciplinare se realizeaza prin:
a) un sistem coerent de sanctiuni, corespunzator domeniilor respective, gradat, in functie
de gravitatea faptelor;
b) diferentierea graduala a faptelor, aplicarea sanctiunilor, excluderea posibilitatii dublei
sanctiuni pentru aceeasi fapta, excluderea retroactivitatii in aplicarea sanctiunilor si
interdictia de a da sanctiuni pentru fapte savarsite anterior momentului comiterii faptei in
cauza;
c) cauze sau imprejurari care scutesc, atenueaza sau agraveaza raspunderea faptuitorului
si cerintele pentru stingerea sau suspendarea sanctiunii;
d) competentele privind cercetarea faptei, determinarea si aplicarea sanctiunii;
e) garantarea dreptului la aparare, stabilind caile de atac impotriva sanctiunilor aplicate.
Art. 48
(1) Revocarea recunoasterii functionarii oricarei structuri sportive este de competenta
Agentiei Nationale pentru Sport si se va produce in urmatoarele cazuri:
a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive respective a devenit ilicit, contrar
bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale;
b) structura sportiva, fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a
constituit si pe care l-a declarat;
c) deciziile adunarii generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor statutare, actelor
constitutive si ale legii;
d) revocarea de drept a recunoasterii functionarii, ca urmare a dizolvarii si lichidarii unei
structuri sportive.
(2) Revocarea recunoasterii functionarii unei structuri sportive se face prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport, pe baza constatarilor rezultate din
supravegherea si controlul organelor enuntate la art. 46 si are ca efect, dupa caz,
suspendarea temporara a Certificatului de identitate sportiva sau radierea din Registrul
sportiv a structurii sportive respective.
(3) Impotriva ordinului de revocare a recunoasterii functionarii unei structuri sportive, cu
exceptia situatiei prevazute la alin. (1) lit. d), cel care se considera nedreptatit se poate
adresa instantei de judecata in termen de 30 de zile.
(4) De la data declansarii actiunii de atac mentionate la alin. (3) si pana la pronuntarea
hotararii definitive a instantei de judecata ordinul de suspendare temporara a Certificatului
de identitate sportiva sau de revocare a structurii sportive in cauza se suspenda.
(5) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a) Agentia Nationala pentru Sport sesizeaza instanta
competenta, in vederea pierderii personalitatii juridice a structurii sportive.
Titlul VI – Supraveghere si control
Art. 49
(1) Agentia Nationala pentru Sport exercita supravegherea si controlul tuturor structurilor
sportive, potrivit prevederilor prezentei legi si regulamentului de aplicare a acesteia.
(2) Prin delegare, actiunea de supraveghere si control se poate exercita si de:
a) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru asociatiile si
cluburile sportive din zona teritoriala;
b) federatiile sportive nationale, pentru cluburile sportive, asociatiile judetene si ale
municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, ligile profesioniste si cluburile sportive
profesioniste din ramura de sport respectiva.
Art. 50
In intelesul prezentei legi, supravegherea si controlul nu pot substitui controlul propriu
instituit de federatiile sportive nationale, asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti,
pe ramuri de sport, precum si de asociatiile si cluburile sportive, ligile profesioniste si
cluburile sportive profesioniste, potrivit statutelor si regulamentelor proprii.
Titlul VII – Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si
sportului
Art. 51
Cercetarea stiintifica in domeniul educatiei fizice si sportului urmareste:
a) ameliorarea programelor de educatie fizica si marirea eficientei sociale a sportului
pentru toti;
b) ridicarea nivelului performantei sportive prin mijloacele specifice cercetarii;
c) fundamentarea metodico-stiintifica si medico-biologica a selectiei, antrenamentului si
participarii sportivilor la competitii;
d) valorificarea rezultatelor cercetarii in educatie fizica si sport, in folosul tuturor categoriilor
populatiei.
Art. 52
(1) Programele de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si sport, de interes national,
se includ in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.
(2) Finantarea si atribuirea programelor de cercetare stiintifica pentru educatie fizica si
sport se fac in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Ministerul Educatiei si Cercetarii si alte autoritati ale administratiei publice centrale pot
initia si sustine programe de cercetare stiintifica in educatie fizica si sport, atribuite in
conditiile legii.
Art. 53
(1) Pentru asigurarea cadrului profesional de dezvoltare a cercetarii si asistentei stiintifice
pentru educatie fizica si sport se infiinteaza Institutul National de Cercetare pentru Sport
ca institutie publica, in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport. Activitatea Institutului
National de Cercetare pentru Sport este finantata din venituri extrabugetare si din alocatii
acordate de la bugetul de stat pentru realizarea unor programe proprii ale Agentiei
Nationale pentru Sport.
(2) Organizarea, functionarea si atributiile Institutului National de Cercetare pentru Sport
se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
Titlul VIII – Controlul si asistenta medicala in domeniul
educatiei fizice si sportului
Art. 54
Controlul si asistenta medicala in activitati de educatie fizica si sport sunt obligatorii.
Art. 55
(1) Practicarea exercitiilor fizice in forme organizate se realizeaza numai cu aviz medical.
(2) Pentru a participa la antrenamente si competitii sportivii legitimati trebuie sa efectueze
controlul medical periodic si ori de cate ori este nevoie la unitatile de medicina sportiva.
(3) Participarea sportivilor legitimati la antrenamente si/sau inscrierea lor la competitiile
sportive sunt conditionate de existenta avizului medical favorabil, eliberat numai de
unitatile de medicina sportiva.
Art. 56
(1) Ministerul Educatiei si Cercetarii, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza
normele privind acordarea avizului medical necesar elevilor si studentilor in vederea
participarii la lectiile de educatie fizica.
(2) Agentia Nationala pentru Sport, in colaborare cu Ministerul Sanatatii, elaboreaza
normele tehnice privind:
a) controlul medical al sportivilor;
b) asistenta medico-sportiva in complexurile sportive nationale, precum si in
cantonamentele loturilor nationale si olimpice;
c) asistenta medicala la bazele sportive in timpul desfasurarii antrenamentelor si
competitiilor.
Art. 57
(1) Controlul si asistenta medicala de specialitate pentru persoanele care participa la
activitatile sportive mentionate la art. 55 alin. (1) si (2) se acorda conform normelor tehnice
elaborate de Agentia Nationala pentru Sport si Ministerul Sanatatii.
(2) Ministerul Sanatatii realizeaza controlul si asistenta medicala a sportivilor prin:
a) Institutul National de Medicina Sportiva, ca unitate medicala de asistenta si cercetare
medico-sportiva, pentru loturile nationale si olimpice;
b) policlinicile judetene de medicina sportiva, pentru toti sportivii din raza lor teritoriala;
c) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul policlinicilor teritoriale, pentru
sportivii din raza lor teritoriala;
d) cabinete medicale de specialitate, organizate in cadrul complexurilor sportive nationale
si al cluburilor sportive, la antrenamente si competitii.
Titlul IX – Formarea si perfectionarea specialistilor din
domeniul educatiei fizice si sportului
Art. 58
Predarea educatiei fizice sau instruirea sportiva, in forme organizate, se asigura numai de
persoane atestate in domeniu prin diplome sau certificate recunoscute, in conditiile legii.
Art. 59
(1) Formarea licentiatilor in educatie fizica si sport, a profesorilor de educatie fizica, a
antrenorilor, a managerilor si a kinetoterapeutilor se realizeaza in cadrul institutiilor de
invatamant superior acreditate sau autorizate in conditiile legii.
(2) Antrenorii se pot forma si in cadrul scolilor postliceale de antrenori, acreditate sau
autorizate in conditiile legii.
(3) Instructorii sportivi se formeaza in cadrul liceelor cu program sportiv, in conditiile legii.
Instructorii sportivi se pot forma si prin cursuri organizate de Directiile pentru sport
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de alte persoane juridice interesate, in
conditiile legii.
(4) Standardele de evaluare in domeniul educatiei fizice si sportului, in vederea acreditarii
sau autorizarii unitatilor, institutiilor de invatamant, a cursurilor de pregatire si perfectionare
profesionala a adultilor, se stabilesc de organismele abilitate prin lege, in colaborare cu
Agentia Nationala pentru Sport si, dupa caz, cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.
Art. 60
(1) Formarea continua a specialistilor cu studii superioare se face in conditiile legii.
Formarea continua a antrenorilor se face prin cursuri de perfectionare si stagii de
pregatire, organizate de federatiile sportive nationale impreuna cu institutiile de invatamant
superior acreditate sau autorizate in conditiile legii.
(2) Sistemul de clasificare si promovare a antrenorilor se stabileste prin statutul
antrenorului, aprobat prin hotarare a Guvernului.
Art. 61
(1) Absolventii institutiilor de invatamant superior, ai scolilor postliceale de antrenori,
acreditate sau autorizate, pot obtine carnetul de antrenor pe baza licentei, diplomei sau a
certificatului de absolvire, dupa caz, care atesta specializarea in ramura de sport
respectiva.
(2) Carnetul de antrenor se elibereaza de catre Agentia Nationala pentru Sport si confera
titularului drepturile si obligatiile prevazute in statutul antrenorilor, in statutele si
regulamentele federatiilor.
(3) Carnetul de antrenor atesta ocupatia de antrenor, care se va exercita in conditiile legii.
Art. 62
In activitatea de educatie fizica si sport, pe langa profesorii cu diploma de licenta sau de
absolvire, antrenorii, instructorii si managerii din domeniu, pot functiona ca specialisti si
alte persoane calificate pentru asistenta medicala, cercetare si asistenta stiintifica,
organizare si conducere tehnica, precum si pentru alte ocupatii complementare specificate
in regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Titlul X – Protectia sociala a sportivilor de performanta
Art. 63
Sportivii de performanta beneficiaza de drepturile de asigurare sociala, de asistenta
sociala, de asigurare sociala de sanatate, precum si de drepturile ce li se cuvin de la
fondurile private de pensii, in conditiile legii.
Art. 64
(1) Sportivul de performanta care a obtinut o medalie de aur, argint sau de bronz in
probele individuale sau pe echipe din cadrul jocurilor olimpice sau o medalie de aur la
campionatele mondiale si europene de seniori – probe olimpice are dreptul, la cerere si cu
confirmarea Agentiei Nationale pentru Sport, la o renta viagera. (1’1) Sportivul de
performanta care a obtinut o medalie de aur la campionatele mondiale si/sau
campionatele europene de seniori, la o proba sportiva ce a fost inclusa cel putin o data in
programul Jocurilor Olimpice are dreptul, la cerere, la o renta viagera.
(2) Renta viagera prevazuta la alin. (1) reprezinta echivalentul a 1,5 salarii medii brute pe
economie.
(3) Pentru stabilirea rentei viagere se utilizeaza salariul mediu brut pe economie comunicat
de Comisia Nationala pentru Statistica pentru luna anterioara celei in care se face plata
drepturilor.
(4) Renta viagera se acorda incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care
sportivul se retrage din activitate, dar nu mai devreme de data intrarii in vigoare a
prezentei legi.
(5) In functie de nivelul performantei sportive, din renta viagera, calculata potrivit
prevederilor alin. (2), drepturile lunare se acorda din 1,5 salarii medii brute pe economie,
dupa cum urmeaza:
a) – 100% pentru prima medalie de aur obtinuta la jocurile olimpice;
 80% pentru prima medalie de argint obtinuta la jocurile olimpice sau pentru prima
medalie de aur obtinuta la campionatele mondiale;
 70% pentru prima medalie de bronz obtinuta la jocurile olimpice sau pentru prima
medalie de aur obtinuta la campionatele europene;
b) 50% din valoarea indemnizatiei corespunzatoare cuvenite potrivit lit. a) pentru
urmatoarele medalii de aur obtinute la jocurile olimpice, campionatele mondiale sau
campionatele europene.
(6) Pentru sportivii care cumuleaza titlul de campion olimpic si cel de campion mondial sau
european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viagera acordata pentru cea
mai buna performanta se cumuleaza cu cea pentru performanta inferioara, potrivit
nivelurilor prevazute la alin. (5) lit. b).
(7) Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevazute in prezentul articol se aloca de la
bugetul de stat si se platesc de Agentia Nationala pentru Sport.
(8) Modalitatile de plata a drepturilor prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
(9) Renta viagera prevazuta in prezentul articol se plateste lunar in lei si nu este
impozabila.
(10) In perioada revenirii in activitate ca sportiv activ plata rentei viagere se suspenda.
Art. 65
(1) Sportivii legitimati care participa in competitii incluse in calendarul intern sau
international sportiv sunt obligati, dupa caz, sa posede asigurarea in caz de accidente, in
ramura de sport in care sunt legitimati.
(2) Cluburile sportive pot incheia, pentru sportivii lor legitimati, contracte de asigurare
pentru risc de accident sau de deces, intervenit in cadrul competitiilor sportive sau al
pregatirii in vederea participarii la competitii.
(3) Pe durata convocarii sportivilor in loturile nationale ale Romaniei, obligatia platii
primelor de asigurare revine federatiilor sportive nationale, cu exceptia situatiilor in care
regulamentele internationale au alte prevederi. Aceeasi obligatie revine Comitetului
Olimpic Roman pentru loturile care participa la Jocurile Olimpice sau la alte competitii
organizate sub egida Comitetului International Olimpic.
(4) Prima de asigurare care urmeaza a fi stipulata in contractul de asigurare se stabileste
in limita bugetului anual propriu al structurilor sportive si al Comitetului Olimpic Roman.
Art. 66
Sportivii profesionisti, asociati in sindicate pe ramuri de sport, beneficiaza si de celelalte
drepturi conferite de Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate.
Titlul XI – Finantarea activitatii sportive
Art. 67
(1) Veniturile, indiferent de sursa, si cheltuielile de orice natura ale oricarei structuri
sportive sunt cuprinse intr-un buget anual propriu.
(2) Administrarea bugetului anual de venituri si cheltuieli se face astfel:
a) potrivit competentelor stabilite in statutele si regulamentele structurilor sportive de drept
privat, pentru veniturile proprii;
b) potrivit conditiilor stabilite prin contractele incheiate intre parti, pentru sumele acordate
de organele administratiei publice centrale si locale, pentru finantarea programelor
structurilor sportive de drept privat fara scop lucrativ, de utilitate publica;
c) in conditiile prevazute de normele privind finantele publice, pentru alocatiile de la
bugetul de stat si bugetele locale, acordate de organele administratiei publice centrale si
locale structurilor sportive de drept public, precum si pentru veniturile proprii ale acestora.
(3) Bugetul anual cuprinde la partea de venituri, dupa caz:
a) venituri proprii;
b) sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale acordate de organele administratiei
publice centrale sau locale pentru finantarea programelorsportive realizate de structuri
sportive de drept privat, fara scop lucrativ, de utilitate publica;
c) alocatii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, repartizate structurilor sportive de
drept public de organele administratiei publice centrale si locale;
d) alte surse.
(4) Bugetul anual al structurilor sportive se aproba dupa cum urmeaza:
a) de adunarile generale, pentru structurile sportive de drept privat;
b) de organele administratiei publice centrale sau locale, in subordinea carora se afla,
pentru structurile sportive de drept public.
(5) Structurile sportive fara scop lucrativ sunt scutite de impozite si taxe locale.
(6) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului structurilor sportive de drept public se
reporteaza in anul urmator.
Art. 68
Abrogat de LEGEA 414/2002 privind impozitul pe profit
Art. 69
(1) Structurile sportive fara scop patrimonial si Comitetul Olimpic Roman, in conditiile
prezentei legi, pot beneficia de sume de la bugetul de stat si de la bugetele locale pentru
finantarea de programe sportive. Aceste sume se asigura pe baza de contracte incheiate
intre structurile sportive respective si organele administratiei publice centrale sau locale,
dupa caz.
(2) Contractul va cuprinde prevederi cu privire la: obiectul si volumul activitatilor specifice,
parametrii sportivi de realizat, suma stabilita pentru finantarea programelor, defalcata pe
obiective, activitati si naturi de cheltuieli, obligatiile si responsabilitatile partilor. Regimul de
gestionare a sumelor astfel primite si controlul financiar se fac in conditiile legii.
(3) Prevederile contractului au putere deplina pentru cele doua parti, constituindu-se in
norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.
(4) Structurile sportive de drept public pot beneficia si de alte surse de venituri, astfel:
a) cotizatiile si contributiile banesti sau in natura ale simpatizantilor;
b) donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizari;
c) veniturile obtinute din reclama si publicitate;
d) veniturile pentru care se datoreaza impozite pe spectacole;
e) veniturile obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;
f) indemnizatiile obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive;
g) indemnizatiile obtinute din transferurile sportivilor.
(5) Veniturile obtinute din activitatile structurilor sportive de drept public se gestioneaza si
se utilizeaza la nivelul structurilor sportive respective, pentru realizarea scopului si
obiectului de activitate, fara varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la
bugetul de stat.
Art. 70
(1) Agentia Nationala pentru Sport isi asigura sursele pentru finantarea activitatilor sportive
din:
a) alocatii de la buget, stabilite de administratia publica centrala si locala;
b) venituri provenite din incasarile Regiei Autonome „Loteria Nationala”, stabilite potrivit
legii;
c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigarete, tigari si bauturi
alcoolice;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri, in conditiile legii;
f) sumele ramase din exercitiul financiar precedent.
g) 5% din totalul incasarilor ramase dupa deducerea taxei de licenta datorate, conform
legislatiei in vigoare, de organizatorii de pronosticuri si pariuri sportive autorizati, in
conditiile legii, de Comisia de autorizare a jocurilor de noroc, pentru jocurile de pronosticuri
si pariuri sportive bazate pe utilizarea de competitii de gen pentru ramura respectiva,
organizate in campionatele nationale din alte tari, de federatiile si organismele sportive
internationale, precum si in <>, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.
(2) Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, isi asigura sursele
pentru finantarea activitatilor sportive de interes local din:
a) alocatia bugetara anuala stabilita de administratia publica centrala si locala;
b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfasurate pe teritoriul judetului respectiv;
c) 15% din valoarea de piata a bazelor sportive dezafectate sau carora li s-a schimbat
destinatia, aflate in proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judetului
respectiv; c’1) veniturile obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si
cu obiectul de activitate ale unitatilor de administrare a bazelor sportive;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri, in conditiile legii;
f) sumele ramase din exercitiul financiar precedent.
g) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.
Art. 71
(1) Sursele de finantare a federatiilor sportive nationale provin din:
a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate
cu organele administratiei publice centrale sau locale, dupa caz;
b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de
activitate ale acestora;
c) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit prevederilor statutelor si regulamentelor
proprii;
d) donatii si sponsorizari;
e) 20% din incasarile realizate din pronosticurile sportive, ca urmare a utilizarii de
competitii de gen pentru ramura respectiva, organizate in campionatele nationale din alte
tari, de federatiile si organismele sportive internationale, precum si in „Cupa Romaniei”;
f) 10% din indemnizatiile de transferuri interne si internationale ale sportivilor, care se
constituie in sursa de finantare a activitatii sportive pentru copii si juniori, inclusive a celor
din cluburile scolare;
g) alte venituri, in conditiile legii;
h) sume ramase din exercitiul financiar precedent.
i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora.
(2) Sursele de finantare a cluburilor sportive provin din:
a) subventii de la bugetul de stat si bugetele locale acordate cluburilor sportive de drept
public de catre organele administratiei publice centrale si/sau locale in subordinea carora
se afla, precum si de organele administratiei publice locale din unitatea administrativteritorial
respectiva;
b) sume destinate finantarii programelor sportive ale cluburilor sportive de drept privat si
inscrise in contractele incheiate cu Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului
Bucuresti, sau cu organele administratiei publice locale, dupa caz;
c) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura directa cu scopul si
obiectul de activitate ale acestora;
d) cotizatii, contributii si penalitati aplicate membrilor sai, sportivilor, antrenorilor si celorlalti
tehnicieni, potrivit statutelor si regulamentelor proprii;
e) sume obtinute din transferurile sportivilor;
f) donatii si sponsorizari;
g) alte venituri, in conditiile legii;
h) sume ramase din exercitiul financiar precedent;
i) venituri obtinute din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul acestora;
j) venituri obtinute din participarea la competitiile si demonstratiile sportive.
(3) Sursele de finantare a asociatiilor sportive fara personalitate juridica se asigura prin:
a) aportul membrilor;
b) repartizarea unor sume pentru activitatea sportiva din bugetul de venituri si cheltuieli al
institutiilor sau unitatilor in cadrul carora s-au constituit;
c) alte surse.
Art. 72
Sursele de finantare a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de
sport, se asigura din:
a) sume destinate finantarii programelor sportive proprii si inscrise in contractele incheiate
cu Directiile pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau cu organe ale
administratiei publice locale, dupa caz;
b) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit statutelor si regulamentelor proprii;
c) veniturile obtinute din activitatile economice realizate in legatura cu scopul si obiectul de
activitate ale acestora;
d) donatii si sponsorizari;
e) alte venituri, in conditiile legii;
f) sume ramase din exercitiul financiar precedent.
Art. 73
(1) Cluburile sportive profesioniste organizate ca societati comerciale sportive pe actiuni
realizeaza venituri proprii din activitatile prevazute la art. 31 alin. (1).
(2) Gestionarea patrimoniului propriu si exercitiul financiar al cluburilor sportive
profesioniste se conduc potrivit reglementarilor aplicabile pentru societatile comerciale.
Art. 74
Sursele de finantare a ligilor profesioniste, pe ramuri de sport, provin din:
a) cotizatii, taxe, contributii, penalitati, potrivit statutelor si regulamentelor proprii;
b) veniturile obtinute din activitatile realizate in legatura directa cu statutul si obiectul de
activitate ale acestora;
c) donatii si sponsorizari;
d) 20% din incasarile nete ramase dupa deducerea taxei asupra jocurilor la sistemele de
pronosticuri sportive, organizate cu utilizarea competitiei sportive profesioniste respective;
e) 5% din incasarile rezultate din vanzarea biletelor de intrare la competitiile sportive
oficiale organizate de liga;
f) 2% din incasarile rezultate din contractele incheiate de cluburile sportive profesioniste
pentru reclama, publicitate si drepturi TV;
g) alte venituri, in conditiile legii;
h) sume ramase din exercitiul financiar precedent.
Art. 75
Sursele de finantare a Comitetului Olimpic Roman se constituie din:
a) sume de la bugetul de stat;
b) timbrul olimpic, reprezentand 10% din valoarea tuturor biletelor de acces la
manifestarile sportive;
c) venituri provenite din incasarile Regiei Autonome „Loteria Nationala”, stabilite potrivit
legii;
d) donatii si legate;
e) sponsorizari;
f) venituri realizate din acordarea dreptului de folosinta a emblemei Comitetului Olimpic
Roman si a altor drepturi de proprietate intelectuala olimpice;;
g) contributii din partea Comitetului International Olimpic si a Solidaritatii Olimpice;
h) venituri din organizarea si exploatarea pronosticurilor si pariurilor sportive, in conditiile
legii;
i) alte venituri, conform legislatiei in vigoare;
j) sume ramase din exercitiul financiar precedent;
k) o patrime din sumele realizate potrivit art. 70 alin. (1) lit. c).
Art. 76
Agentia Nationala pentru Sport, Ministerul Educatiei si Cercetarii, complexurile sportive
nationale, Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale sunt scutite de la plata
taxelor vamale pentru importul de echipament sportiv si materiale sportive, instalatii si
aparatura specifica, necesare activitatii de pregatire, reprezentare si participare a
sportivilor si echipelor componente ale loturilor sportive nationale si olimpice la competitiile
internationale oficiale: jocuri olimpice, campionate si cupe mondiale si europene si
respectiv, a sportivilor si echipeleor cluburilor sportive care participa la competitiile
internationale oficiale intercluburi.
Art. 77
Abrogat de ORDONANTA Nr. 7 privind impozitul pe venit PUBLICATA IN: MONITORUL
OFICIAL NR. 435 din 3 august 2001
Titlul XII – Baza materiala pentru activitatea sportiva
Art. 78
(1) In sensul prezentei legi baza materiala sportiva cuprinde totalitatea terenurilor si
spatiilor, precum si amenajarile, instalatiile si constructiile care sunt destinate organizarii si
desfasurarii activitatii de educatie fizica si sport.
(2) Bunurile mentionate la alin. (1) apartin, dupa caz, proprietatii publice sau private.
(3) Bazele sportive din domeniul public si privat al statului si unitatilor administrativteritoriale,
respectiv din sectorul privat, omologate, se inscriu obligatoriu in Registrul
bazelor sportive, conform unei metodologii aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei
Nationale pentru Sport.
Art. 78’1
Autoritatile administratiei publice si societatile comerciale care au dobandit sau detin baze
si/sau instalatii sportive sunt obligate sa pastreze destinatia acestora si sa le mentina in
stare de functionare.
Art. 79
(1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului
public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea face numai
prin hotarare a Guvernului si cu construirea prealabila a altor baze sportive similare celor
desfiintate.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica si societatilor comerciale care detin active patrimoniale
destinate activitatii sportive ce au apartinut statului.
Art. 79
(1) Schimbarea destinatiei sau desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului
public sau privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se va putea face numai
cu aprobarea Agentiei Nationale pentru Sport si cu garantia construirii altor baze sportive
similare.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica, dupa caz, si societatilor comerciale care dobandesc
active patrimoniale destinate activitatii sportive ce au apartinut statului.
Art. 80
(1) Baza materiala pentru activitatea sportiva, aflata in patrimoniul statului si in folosinta
fostului Consiliu National pentru Educatie Fizica si Sport la data de 22 decembrie 1989, se
reintegreaza in patrimoniul succesorului in drepturi, Agentia Nationala pentru Sport.
(2) Predarea-preluarea se face pe baza de protocol. Justa despagubire se acorda, dupa
caz, de Guvern. In acelasi timp se reintegreaza fara plata si imobilele care, conform art. 20
alin. (2) din Legea nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, au trecut in
patrimoniul unor societati comerciale, indiferent de statutul capitalului social al acestora.
Reintegrarea se face pe baza de protocol.
(3) Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor disponibile temporar, aflate in patrimoniul
Agentiei Nationale pentru Sport, se face pe baza de contract incheiat in conditiile legii, cu
revizuirea anuala a acestuia, numai in conformitate cu metodologia stabilita prin ordin al
presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
(4) Inchirierea bunurilor, inclusiv a terenurilor, in conditiile alin. (3) se face cu prioritate
pentru activitati sportive.
(5) Detinatorii de bunuri prevazute la alin. (1) si (2), care urmeaza sa fie reintegrate in
patrimoniul Agentiei Nationale pentru Sport, sunt obligati sa puna la dispozitie
imputernicitilor acesteia toate documentele care atesta proprietatea, evidentele contabile,
precum si documentele necesare, in vederea inregistrarii. Agentia Nationala pentru Sport,
prin imputernicitii sai, va actiona in justitie persoanele juridice sau fizice care refuza
semnarea protocoalelor si predarea documentelor de proprietate. Aceste actiuni sunt
scutite de taxa de timbru.
(6) Intabularea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile apartinand bazei materiale
sportive se face cu scutirea de plata taxelor prevazute de lege. De asemenea, sunt scutite
de taxa de timbru si cererile de chemare in judecata privind actiuni in prestatie tabulara,
radiere, anulare sau modificare a inscrierilor din cartea funciara inaintate de institutiile sau
persoanele prevazute la alin. (5).
(7) Actiunile in justitie formulate de Agentia Nationala pentru Sport si de Directiile pentru
sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru aplicarea prevederilor alin. (1) si
(2) sunt scutite de taxa de timbru.
(8) In conditiile alin. (7) si alte organe ale administratiei publice centrale si locale pot face
reintegrarea bazei materiale proprii pentru activitate sportiva.
(9) Agentia Nationala pentru Sport administreaza baza materiala proprie prin complexurile
sportive nationale si cluburile sportive din subordinea sa, precum si prin unitatile de
administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru sport judetene, respectiv a
municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
(10) Complexurile sportive nationale sunt persoane juridice, infiintate prin hotarare a
Guvernului ca institutii publice in subordinea Agentiei Nationale pentru Sport. Obiectul de
activitate al acestora il constituie administrarea bazei materiale destinate cu prioritate
pregatirii loturilor nationale si olimpice, precum si organizarii competitiilor sportive de nivel
national si international. Complexurile sportive nationale se organizeaza si functioneaza pe
baza regulamentului aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
(11) Unitatile de administrare a bazelor sportive din subordinea directiilor pentru sport
judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, functioneaza ca unitati fara personalitate
juridica, avand ca obiect de activitate administrarea si intretinerea bazelor sportive de
interes national, precum si prestarea de servicii pentru activitatea sportiva si de tineret.
(12) Sursele de finantare a complexurilor sportive nationale provin din:
a) subventii de la bugetul de stat;
b) venituri obtinute din activitati economice realizate in legatura cu scopul si cu obiectul de
activitate ale acestora;
c) donatii si sponsorizari;
d) alte venituri, in conditiile legii;
e) sume ramase din venituri extrabugetare din exercitiul financiar precedent. f) venituri
obtinute din valorificare bunurilor aflate in patrimoniul acestora.
(13) Veniturile obtinute din activitatea complexurilor sportive nationale si a unitatilor
judetene de administrare a bazelor sportive se gestioneaza si se utilizeaza integral la
nivelul unitatilor respective, pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara
varsaminte la bugetul de stat si fara afectarea alocatiilor de la bugetul de stat.
(14) Comitetul Olimpic Roman si federatiile sportive nationale, ca persoane juridice de
drept privat, de utilitate publica, pot primi in folosinta gratuita, pe termen limitat, bunuri
imobile din patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.
(15) Patrimoniul din domeniul public al statului, aflat la data intrarii in vigoare a prezentei
legi in administrarea Agentiei Nationale pentru Sport poate fi transferat in domeniul public
al comunelor, oraselor sau judetelor, dupa caz, in conditiile legii.
Art. 81
(1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa includa in planurile de urbanism
si amenajare rurala suprafete de teren pentru construirea de baze sportive destinate
educatiei fizice si sportului comunitar.
(2) Autoritatile administratiei publice locale pot contribui la intretinerea, modernizarea si
dezvoltarea bazei materiale pentru activitatea sportiva, in conditiile legii.
Art. 82
Agentia Nationala pentru Sport, Comitetul Olimpic Roman, federatiile sportive nationale si
cluburile sportive care detin bazele sportive nautice au dreptul de folosinta gratuita si
prioritara a luciului de apa pentru activitatea de pregatire si competitionala.
Art. 83
Regimul de gestionare si administrare a bunurilor mobile si imobile, achizitionate ca
urmare a derularii unor programe sportive, se reglementeaza pe baza contractului incheiat
intre parti.
Art. 83’1
Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive pot efectua cheltuieli privind contracte
de asigurare a acesteia.
Art. 83’2
Detinatorii cu orice titlu ai bazei materiale sportive evidentiate in patrimoniul Agentiei
Nationale pentru Sport au obligatia obtinerii anuale a autorizatiilor de functionare, conform
prevederilor legale, si sunt scutiti de plata tuturor taxelor necesare obtinerii acestor
autorizatii.
Titlul XIII – Prevenirea violentei in sport si lupta impotriva
dopajului
Art. 84
(1) Activitatea sportiva in Romania se organizeaza pornindu-se de la principiul asigurarii
unui climat civilizat, de fair-play si sportivitate in toate locurile in care se desfasoara astfel
de actiuni.
(2) Modalitatile concrete de actiune in acest domeniu, pe plan national si local, se stabilesc
avandu-se in vedere prevederile Conventiei europene privind violenta si iesirile
necontrolate ale spectatorilor cu ocazia manifestarilor sportive, in special la meciurile de
fotbal.
Art. 85
(1) Se infiinteaza Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport, ca organism
de reglementare, control si supraveghere, format din reprezentanti ai administratiei publice
centrale, reprezentanti ai federatiilor sportive nationale, reprezentanti ai ligilor profesioniste
si reprezentanti ai directiilor pentru sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
(2) Comisia Nationala de Actiune impotriva Violentei in Sport are, in principal, urmatoarele
atributii:
a) stabileste normele obligatorii privind organizarea spectacolelor si manifestarilor sportive
si de prevenire a violentei cu ocazia desfasurarii acestora;
b) supravegheaza si controleaza modul in care normele obligatorii sunt respectate si
aplicate de organizatorii de spectacole sportive si de administratorii de baze sportive in
cadrul carora se desfasoara aceste spectacole;
c) stabileste si aplica sanctiuni, altele decat cele cuprinse in statutele si in regulamentele
structurilor sportive;
d) ia masuri pentru prevenirea violentei fizice exercitate in timpul pregatirii sportivilor.
(3) Organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Actiune Impotriva Violentei in Sport
se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului, la propunerea Agentiei
Nationale pentru Sport.
Art. 86
(1) Structurile sportive de orice nivel, sportivii si tehnicienii isi vor desfasura activitatea
pornind de la excluderea utilizarii mijloacelor si metodelor care sporesc in mod artificial
performantele sportive si prejudiciaza sanatatea sportivilor si etica sportiva. (2) Pentru
punerea in aplicare a politicii si actiunilor cuprinse in Programul national antidoping se
infiinteaza Agentia Nationala Antidoping, institutie publica cu personalitate juridica, in
subordinea Agentiei Nationale pentru Sport, finantata din venituri extrabugetare si alocatii
acordate de la bugetul de stat.
(3) Agentia Nationala Antidoping elaboreaza si pune in aplicare Programul national
antidoping, conform prevederilor Conventiei antidoping a Consiliului Europei, Agentiei
Mondiale Antidoping si Codului mondial antidoping. Programul national antidoping se
aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
(4) Organizarea, functionarea si atributiile Agentiei Nationale Antidoping se stabilesc prin
hotarare a Guvernului.
(5) Normele tehnice privind organizarea si desfasurarea controlului doping si sanctiunile
care se aplica pe linie de sport persoanelor dovedite ca sunt implicate in cazuri de dopaj
sunt in conformitate cu reglementarile federatiilor sportive internationale, ale Comitetului
International Olimpic si ale Agentiei Mondiale Antidoping.
Titlul XIV – Sanctiuni
Art. 87
Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, materiala, civila,
contraventionala sau penala, dupa caz.
Art. 88
Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat,
potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) incalcarea dispozitiilor art. 13 alin. (3), prin admiterea de catre organizatori a participarii
la competitiile sportive oficiale inscrise in calendarele federatiilor sportive nationale pe
ramuri de sport;
b) participarea la activitatile sportive organizate a sportivilor care nu prezinta avizul
medical, conform prevederilor art. 55;
c) prezentarea unor declaratii sau documente inexacte in baza carora s-a operat inscrierea
la competitii potrivit prevederilor lit. a) este sanctionabila cu amenda, daca, potrivit legii,
fapta nu constituie infractiune;
d) ingradirea de catre detinatorii de baze sportive a accesului celor indreptatiti sa le
utilizeze;
e) organizarea manifestarilor sportive fara a asigura conditiile prevazute prin regulamentul
federatiei sportive nationale respective;
f) administrarea necorespunzatoare a bazelor si a instalatiilor sportive de catre detinatorii
acestora sau de catre cei carora li s-a recunoscut un drept de folosinta asupra lor,
sanctionabila cu amenda, potrivit legii, daca fapta nu constituie infractiune;
g) refuzul de a se supune controlului instituit prin prezenta lege sau de a prezenta avizele
si autorizatiile de functionare;
h) neaducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse anterior, precum si
a solicitarilor legale ale Agentiei Nationale pentru Sport.
i) neachitarea contravalorii timbrului olimpic catre Comitetul Olimpic Roman;
j) neinregistrarea bazelor sportive in Registrul bazelor sportive;
k) nerespectarea prevederilor art. 70 alin. (1) lit. g).
Art. 88’1
In situatii deosebite de incalcare a actelor constitutive, a statutelor, a actelor normative,
Agentia Nationala pentru Sport poate dispune convocarea adunarii generale extraordinare
pentru structurile de utilitate publica.
Art. 89
(1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice,
se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 6.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda
de la 3.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit.
a) – c);
b) cu amenda de la 15.000.000 lei la 45.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu
amenda de la 9.000.000 lei la 30.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la
art. 88 lit. d) – f), i) si j);
c) cu amenda de la 6.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda
de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit.
g) si h);
d) cu amenda de la 200.000.000 lei la 500.000.000 lei, pentru persoanele juridice, faptele
prevazute la art. 88 lit. k).
Art. 89
(1) Contraventiile prevazute la art. 88, savarsite de persoanele fizice si persoanele juridice,
se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda
de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit.
a) – c);
b) cu amenda de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda
de la 3.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit.
d) – f);
c) cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru persoane juridice, si cu amenda
de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei, pentru persoane fizice, faptele prevazute la art. 88 lit.
g) si h).
(2) Cuantumul amenzilor se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.
Art. 90
In cazul savarsirii repetate a contraventiilor prevazute la art. 88, pe langa amenda se vor
aplica si sanctiunile specifice autoritatii disciplinare in sport, stabilite potrivit prevederilor
art. 47.
Art. 91
(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 89 se fac de:
a)personalul autorizat din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport;
b) directorii directiilor pentru sport judetene sau/si a municipiului Bucuresti, pentru
structurile sportive din raza administrativ-teritoriala aferenta;
c) alte persoane imputernicite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport.
(2) Persoanele autorizate prevazute la alin. (1) constata incalcarile legii si aplica sanctiuni
in raport cu gravitatea lor, pe baza de proces-verbal. Amenzile se constituie in alte venituri
la bugetul Agentiei Nationale pentru Sport, respective al directiilor de sport judetene si a
municipiului Bucuresti.
Art. 92
(1) Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.
(2) Nerespectarea dispozitiilor art. 78’1 si 79 de catre autoritatile administratiei publice si
societatile comerciale care au dobandit sau detin baze si/sau instalatii sportive, prin
schimbarea destinatiilor acestora, se sanctioneaza prin reintoarcerea de drept a bazelor si/
sau instalatiilor sportive in domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor
administrativ-teritoriale.
Art. 93
Nerespectarea dispozitiilor art. 34 alin. (6) ale art. 36 alin. (2) si ale art. 42 alin. (7)
determina nulitatea actului de infiintare a structurii sportive in culpa.
Titlul XV – Dispozitii finale si tranzitorii
Art. 94
In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi structurile sportive
existente se vor reorganiza potrivit prevederilor acesteia. Termenul prevazut la art. 94 din
Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, se proroga la data de 31 decembrie 2001.
Art. 95
Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului
nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, , cu modificarile si completarile ulterioare, ale
Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, precum si ale Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele
juridice.
Art. 96
In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei
Agentia Nationala pentru Sport elaboreaza si propune spre aprobare Guvernului
regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor prezentei legi.
Art. 97
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrara se abroga.
ANEXA 1
DEFINI?II
In sensul prezentei legi, urm?torii termeni se definesc astfel:
a) baz? sportiv? – amenajare specific? ce cuprinde construc?ii ?i instala?ii destinate
activit??ii de educa?ie fizic? ?i sport;
b) Registrul sportiv – document care eviden?iaz? situa?ia inregistr?rii structurilor sportului
in ordine cronologic? ?i care are dou? componente: subregistrul structurilor sportive f?r?
personalitate juridic? ?i subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridic?;
c) Certificat de identitate sportiv? – act oficial prin care se atest? calitatea de structur?
sportiv?;
d) licen?? de sportiv profesionist – document care atest? existen?a unui raport juridic
determinat intre un sportiv ?i un club sportiv profesionist ?i care este eliberat de o federa?ie
sportiv? na?ional?;
e) oficiali sportivi – persoanele a c?ror activitate conduce la organizarea ?i administrarea
activit??ii sportive de agrement, recreative ?i competi?ionale, aflate in rela?ie cu structura
sportiv? pe baz? de contract de munc?, conven?ie civil? de prest?ri de servicii sau
voluntariat.

4 iulie 2013 | Legislatie | 0
Etichete: ,

Leave a reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*